صفحه اصلی > فرم نظرسنجی 
فرم نظرسنجی کتابخانه
*** میزان رضایت خود را از یک (کمترین) تا پنج (بیشترین) مشخص کنید***
1- آیا از نحوه پاسخگویی رضایت دارید؟
یک دو سه چهار پنج

2- آیا از نحوه برخورد کارکنان رضایت دارید ؟
یک دو سه چهار پنج

3- آیا از میزان راهنمایی و اطلاع رسانی رضایت دارید؟
یک دو سه چهار پنج

4- آیا از میزان و سرعت ارائه خدمت رضایت دارید ؟
یک